Hotline: 024 62 68 01 68

Hệ thống giám sát môi trường FacilityPro®

QUICK OVERVIEW

FacilityPro® Hệ thống giám sát môi trường, Điều khiển hệ thống và xử lý dữ liệu

Model: FacilityPro Processor

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Hạt sống/Không sống/Giám sát môi trường

Bộ xử lý FacilityPro® cung cấp một Hub trung tâm cho một hệ thống giám
sát môi trường. Bộ xử lý giao tiếp với cảm biến phòng sạch, bao gồm cả
giám sát vi sinh và hạt, trong khi đệm dữ liệu và kiểm tra dung sai cho kích
hoạt cảnh báo.

Kiến trúc tự động hóa công nghiệp

Như một thành phần mấu chốt của kiến trúc tự động hóa công nghiệp, hệ
thống nhúng này mang lại độ tin cậy cao khi nó kiểm soát mẫu và giao
tiếp với phần mềm trung tâm.

Ba phiên bản

Bộ xử lý FacilityPro có sẵn trong 3 phiên bản, với những đặc tính đa dạng để
hỗ trợ một phạm vi thiết kế và ứng dụng hệ thống:
• FacilityPro 5010
• FacilityPro 3000
• FacilityPro 1000

Tất cả 3 bộ xử lý FacilityPro tương hợp với hoặc phần mềm máy chủ
FacilityPro SCADA HOẶC mô-đun phần mềm FacilityPro SMART. Bộ
xử lý FacilityPro 1000 cũng phù hợp cho những ứng dụng OEM, mang
lại một hướng tích hợp giữa những cảm biến Hệ thống đo lường Hạt và
nền tảng phần mềm của bên thứ ba.

Í C H L Ợ I

• Được đặc biệt thiết kế cho sự giám sát
môi trường dược phẩm.
• Tích hợp và điều khiển việc lấy mẫu hạt sống
và không sống.
• Độ tích hợp dữ liệu cao
• Hiệu suất tột bậc và giảm lỗi
• Cài đặt và thẩm định đơn giản
• Tích hợp linh hoạt

Ứ N G D Ụ N G
Giám sát những môi trường then chốt, bao gồm:
• Dây chuyền điền
• Buồng cách ly Isolators và RABS
• Thổi-Điền-Gắn (Blow-fill-seal)
• Xử lý đông khô và xe vận chuyển (transfer cart)
• Tủ an toàn sinh học và flow hoods
• Giám sát thiết bị và phòng sạch nói chung

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Hệ thống giám sát môi trường FacilityPro®

QUICK OVERVIEW

FacilityPro® Hệ thống giám sát môi trường, Điều khiển hệ thống và xử lý dữ liệu

Model: FacilityPro Processor

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Hạt sống/Không sống/Giám sát môi trường

Bộ xử lý FacilityPro® cung cấp một Hub trung tâm cho một hệ thống giám
sát môi trường. Bộ xử lý giao tiếp với cảm biến phòng sạch, bao gồm cả
giám sát vi sinh và hạt, trong khi đệm dữ liệu và kiểm tra dung sai cho kích
hoạt cảnh báo.

Kiến trúc tự động hóa công nghiệp

Như một thành phần mấu chốt của kiến trúc tự động hóa công nghiệp, hệ
thống nhúng này mang lại độ tin cậy cao khi nó kiểm soát mẫu và giao
tiếp với phần mềm trung tâm.

Ba phiên bản

Bộ xử lý FacilityPro có sẵn trong 3 phiên bản, với những đặc tính đa dạng để
hỗ trợ một phạm vi thiết kế và ứng dụng hệ thống:
• FacilityPro 5010
• FacilityPro 3000
• FacilityPro 1000

Tất cả 3 bộ xử lý FacilityPro tương hợp với hoặc phần mềm máy chủ
FacilityPro SCADA HOẶC mô-đun phần mềm FacilityPro SMART. Bộ
xử lý FacilityPro 1000 cũng phù hợp cho những ứng dụng OEM, mang
lại một hướng tích hợp giữa những cảm biến Hệ thống đo lường Hạt và
nền tảng phần mềm của bên thứ ba.

Í C H L Ợ I

• Được đặc biệt thiết kế cho sự giám sát
môi trường dược phẩm.
• Tích hợp và điều khiển việc lấy mẫu hạt sống
và không sống.
• Độ tích hợp dữ liệu cao
• Hiệu suất tột bậc và giảm lỗi
• Cài đặt và thẩm định đơn giản
• Tích hợp linh hoạt

Ứ N G D Ụ N G
Giám sát những môi trường then chốt, bao gồm:
• Dây chuyền điền
• Buồng cách ly Isolators và RABS
• Thổi-Điền-Gắn (Blow-fill-seal)
• Xử lý đông khô và xe vận chuyển (transfer cart)
• Tủ an toàn sinh học và flow hoods
• Giám sát thiết bị và phòng sạch nói chung