Hotline: 024 62 68 01 68

Hệ thống lấy mẫu dung dịch tự động hóa APSS-2000

QUICK OVERVIEW

Hệ thống lấy mẫu dung dịch tự động hóa

Model: APSS-2000

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Hệ thống lấy mẫu dạng xi-ranh APS-2000 đo kích
thước và đếm hạt lơ lửng trong nhiều loại chất lỏng và
đáp ứng hay vượt quá mọi yêu cầu của các tiêu
chuẩnUSP, EP và JP hiện tại. Chức năng đặt công
thức cho phép APS-2000 đáp ứng với cả thay đổi theo
quy định trong tương lai.

Hệ thống APSS-2000 bao gồm một thiết bị lấy mẫu xiranh
SLS-1000, một quang phổ kế dạng chắn sáng
LiQuilaz® E Series và một phần mềm SamplerSight-
Pharma, cho phép những báo cáo thỏa mãn quy định
21 CFR 11 “Hồ sơ và chữ ký điện tử”.

Í C H L Ợ I

Giảm khuyết điểm:
• 100% thể tích lấy mẫu cho độ chính xác cao hơn
• Một thể tích chính xác trong khoảng 0.1 ml đạt được khi
dùng máy lấy mẫu dung dịch, tạo ra những kết
quả có thể lặp lại.
• Phần mềm SamplerSight-Pharma đi cùng với một sổ tay
thông tin thẩm định, cung cấp tài liệu phát triển
phần mềm toàn diện và toàn bộ IQ, OQ và PQ
• Phần mềm SamplerSight-Pharma tuân thủ FDA 21 CFR 11
-Thân thiện với người dùng:
• Giảm lỗi người vận hành và đảm bảo sự chính xác quy trình
với những công thức cho xử lý mẫu lặp lại tới tiêu
chuẩn USP, EP, hay JP.
• Chuyên gia hiệu chuẩn máy đếm tiểu phân tự động để
hiệu chuẩn toàn phần hay thẩm định thường lệ
• Có mức cảnh báo đạt/hỏng đảm bảo kiểm soát chất lượng
– Hệ thống toàn diện:
• Danh mục kéo xuống dễ dàng sử dụng
• Mã an ninh duy trì sự nguyên vẹn hệ thống
• Đo lường hạt được báo cáo trên đơn vị ml hoặc
trên đơn vị vật chứa
• Thể tích lấy mẫu nhỏ giảm thiểu sự phí phạm sản phẩm
đắt tiền
• Có nhiều định dạng báo cáo tùy chọn

Đ Ặ C Đ I Ể M

• Kích cỡ hạt đo được từ 1.5 đến 125 μm
• 15 kênh đo kích thước
• Đáp ứng và vượt quá mọi yêu cầu của USP, EP và JP
• Thể tích mẫu từ 0.2 ml tới 1 lit
• Adapters cho kiểm nghiệm dạng túi SVI & IV
• Hiệu chuẩn cảm biến tự động

Ứ N G D Ụ N G

• Giám sát dược phẩm không uống theo tiêu chuẩn
của USP, EP, JP và FDA.
• Thử nghiệm làm sạch thiết bị y tế/các bộ phận.
• Lấy mẫu nước phòng thí nghiệm
• Thử nghiệm nước tiêm (WFI) và nước tinh khiết (PW)
• Thử nghiệm hiệu suất lọc

 

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()

Hệ thống lấy mẫu dung dịch tự động hóa APSS-2000

QUICK OVERVIEW

Hệ thống lấy mẫu dung dịch tự động hóa

Model: APSS-2000

Hãng sản xuất: PMS-Mỹ

Mô tả

Hệ thống lấy mẫu dạng xi-ranh APS-2000 đo kích
thước và đếm hạt lơ lửng trong nhiều loại chất lỏng và
đáp ứng hay vượt quá mọi yêu cầu của các tiêu
chuẩnUSP, EP và JP hiện tại. Chức năng đặt công
thức cho phép APS-2000 đáp ứng với cả thay đổi theo
quy định trong tương lai.

Hệ thống APSS-2000 bao gồm một thiết bị lấy mẫu xiranh
SLS-1000, một quang phổ kế dạng chắn sáng
LiQuilaz® E Series và một phần mềm SamplerSight-
Pharma, cho phép những báo cáo thỏa mãn quy định
21 CFR 11 “Hồ sơ và chữ ký điện tử”.

Í C H L Ợ I

Giảm khuyết điểm:
• 100% thể tích lấy mẫu cho độ chính xác cao hơn
• Một thể tích chính xác trong khoảng 0.1 ml đạt được khi
dùng máy lấy mẫu dung dịch, tạo ra những kết
quả có thể lặp lại.
• Phần mềm SamplerSight-Pharma đi cùng với một sổ tay
thông tin thẩm định, cung cấp tài liệu phát triển
phần mềm toàn diện và toàn bộ IQ, OQ và PQ
• Phần mềm SamplerSight-Pharma tuân thủ FDA 21 CFR 11
-Thân thiện với người dùng:
• Giảm lỗi người vận hành và đảm bảo sự chính xác quy trình
với những công thức cho xử lý mẫu lặp lại tới tiêu
chuẩn USP, EP, hay JP.
• Chuyên gia hiệu chuẩn máy đếm tiểu phân tự động để
hiệu chuẩn toàn phần hay thẩm định thường lệ
• Có mức cảnh báo đạt/hỏng đảm bảo kiểm soát chất lượng
– Hệ thống toàn diện:
• Danh mục kéo xuống dễ dàng sử dụng
• Mã an ninh duy trì sự nguyên vẹn hệ thống
• Đo lường hạt được báo cáo trên đơn vị ml hoặc
trên đơn vị vật chứa
• Thể tích lấy mẫu nhỏ giảm thiểu sự phí phạm sản phẩm
đắt tiền
• Có nhiều định dạng báo cáo tùy chọn

Đ Ặ C Đ I Ể M

• Kích cỡ hạt đo được từ 1.5 đến 125 μm
• 15 kênh đo kích thước
• Đáp ứng và vượt quá mọi yêu cầu của USP, EP và JP
• Thể tích mẫu từ 0.2 ml tới 1 lit
• Adapters cho kiểm nghiệm dạng túi SVI & IV
• Hiệu chuẩn cảm biến tự động

Ứ N G D Ụ N G

• Giám sát dược phẩm không uống theo tiêu chuẩn
của USP, EP, JP và FDA.
• Thử nghiệm làm sạch thiết bị y tế/các bộ phận.
• Lấy mẫu nước phòng thí nghiệm
• Thử nghiệm nước tiêm (WFI) và nước tinh khiết (PW)
• Thử nghiệm hiệu suất lọc