TIN TỨC


 

 

LĨNH VỰC KINH DOANH


QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG


- Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường không khí
- Tư vấn – thiết kế mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nước
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động môi trường không khí và nước
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động khí thải công nghiệp
- Cung cấp giải pháp đồng bộ trong quan trắc tiếng ồn môi trường

ĐO LƯỜNG - HIỆU CHUẨN


- Cung cấp các giải pháp hiệu chuẩn trong các lĩnh vực âm thanh – rung động – lực – độ dài
- Cung cấp thiết bị và giải pháp đồng bộ trong thử nghiệm rung động
- Cung cấp thiết bị đo lường âm thanh, rung động, lực, quang học…

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP


- Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát phòng sạch
- Cung cấp thiết bị di chuyển bằng đệm khí (air bearing)
- Cung cấp thiết bị đo, kiểm trong lĩnh vực âm thanh – rung động
- Cung cấp thiết bị thử nghiệm vật liệu
- Cung cấp thiết bị kiểm tra cấu trúc, kiểm tra bền mặt bằng laser